Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.03.2014 08:07 - СЪРДЕЧНИТЕ БОЛЕСТИ СИ ЛИЧАТ ПО... КРАКАТА
Автор: iliada Категория: Хоби   
Прочетен: 2598 Коментари: 5 Гласове:
20


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Спо­ред пос­лед­на­та ста­тис­ти­ка на Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция Бъл­га­рия е на ед­но от пър­ви­те мес­та по сърдечни заболявания!!!
image
 
 
Ми­лио­ни хо­ра по све­та стра­дат от хро­нич­на сър­деч­на не­дос­та­тъч­ност. А то­ва зна­чи, че ув­ре­де­ният или из­но­сен “д­ви­га­тел” на ор­га­низ­ма не е спо­со­бен да прех­върля необ­хо­ди­ма­та кръв за нор­мал­но­то снабд­ява­не на тялото с кис­ло­род и с хра­ни­тел­ни ве­щес­тва.

С та­ка­ва диаг­но­за най-чес­то се из­пис­ват па­циен­ти от кар­дио­ло­гич­ни­те бол­ни­ци. А в някои слу­чаи е още по-страш­но - диаг­но­за­та се впис­ва и в гра­фа­та “П­ри­чи­на за смър­тта”.

За на­ру­ше­на­та фун­кция на сър­це­то мо­же да е при­чи­на всяка па­то­ло­гия, но ос­нов­ни­те и най-чес­то сре­ща­ни­те са:

- ис­хе­мич­на­та бо­лест на сър­це­то;
- ви­со­ко­то кръв­но нал­яга­не - в по­ве­че­то слу­чаи ед­но­то се съ­че­та­ва с дру­го­то и ста­ва мно­го по-опа­сно;
- ид­ио­па­тич­ни­те кар­дио­мио­па­тии - бо­лес­ти на сър­це­то с нея­сен произ­ход.

Все по-за­сил­ва­ща­та се умо­ра, не­въз­мож­нос­тта чо­век да се спра­ви и не чак с тол­ко­ва теж­ко­то фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не, за­дъх­ва­не­то при хо­де­не, оти­ча­не­то на ко­ле­не­те и край­ни­ци­те са най-раз­прос­тра­не­ни­те оп­лак­ва­ния на бол­ни­те от хро­нич­на сър­деч­на не­дос­та­тъч­ност.

За­ра­ди ло­шо­то снабд­ява­не на ор­га­ни­те с кръв и кис­ло­род бол­ният усе­ща пос­тоя­нна от­пад­на­лост.

Пон­яко­га стра­да от гла­во­бо­лие и све­то­вър­теж, пред­ме­ти­те пред очи­те му за­поч­ват да тан­цу­ват и му при­черн­ява. Чес­то те­зи сим­пто­ми за­вър­шват със за­гу­ба­ на съз­на­ние.

По как­во се поз­на­ва бол­но­то сър­це?

Най-нап­ред за­поч­ват да оти­ча­т кра­ка­та. Ако болният е при­ко­ван към лег­ло­то, ото­ци­те се местят и в об­лас­тта на кръс­та. За­поч­ват да оти­ча­т тъ­ка­ни­те и око­ло бе­ли­те дро­бо­ве, по­ра­ди кое­то бол­ният за­поч­на да се за­ду­ша­ва и не му сти­га въз­ду­хът. То­ва е ед­на от реал­ни­те опа­снос­ти за ле­та­лен из­ход.

В слу­чаи­те, ко­га­то ис­хе­мич­на­та бо­лест на сър­це­то не е би­ла ле­ку­ва­на някол­ко го­ди­ни, оце­лява­не­то на па­циен­та е под въп­рос. За­не­ма­ре­на­та сър­деч­на па­то­ло­гия мо­же да се срав­ни по про­дъл­жи­тел­ност на жи­во­та със за­бол­ява­ния ка­то рак на млеч­на­та и на прос­тат­на­та жле­за, за­бол­ява­ния­та на де­бе­ло­то чер­во и т. н.

За­то­ва па­циен­тът сам трябва да ре­ша­ва да­ли при пър­ви­те проя­ви на тъ­па бол­ка в сър­це­то да тър­си ле­кар или да си сло­жи нит­рог­ли­це­рин под ези­ка...

За да пос­та­ви пра­вил­на­та диаг­но­за, ле­карят е длъ­жен да раз­пи­та с най-го­ле­ми под­роб­нос­ти па­циен­та.

Ото­ци­те и за­ду­ша­ва­не­то мо­гат да се ока­жа­т приз­на­ци и на съв­сем дру­го за­бол­ява­не, кое­то няма ни­как­во от­но­ше­ние към сър­це­то. На па­циен­та ще му се на­ло­жи да си при­пом­ни всич­ки­те бо­лес­ти от дет­ски­те го­ди­ни, за бо­лес­ти­те на ро­ди­те­ли­те, та до­ри и на ба­би­те и дядов­ци­те, брат­ята и сес­три­те. Ще трябва да раз­ка­же под­роб­но за тъ­па­та бол­ка в гър­ди­те, за ар­те­риал­но­то си нал­яга­не, за рев­ма­тич­ни­те прис­тъ­пи. Раз­би­ра се, че кар­дио­ло­гът ще раз­пит­ва и за на­чи­на на жи­вот и за всич­ки вред­ни на­ви­ци ка­то тю­тю­но­пу­ше­не, пие­не на ал­ко­хол и т. н. И чак след еди­н та­къв раз­го­вор ще прис­тъ­пи към из­след­ва­не на сър­це­то и сър­деч­на­та дей­ност.

След ка­то кар­дио­ло­гът пос­та­ви точ­на­та диаг­но­за, ще пред­прие­ме и ле­че­ние ка­то се съоб­ра­зи със със­тоя­ние­то на сър­це­то и не­го­ви­те па­то­ло­гич­ни осо­бе­нос­ти. При ле­ки­те фор­ми на хро­нич­на сър­деч­на не­дос­та­тъч­ност мо­же да се ми­не до­ри без ме­ди­ка­мен­тоз­на те­ра­пия. За смет­ка на то­ва оба­че са твър­де стро­ги изи­сква­ния­та към на­чи­на на жи­вот:

А те са след­ни­те:

- кон­трол за над­нор­ме­но­то тег­ло;
- под­дър­жа­не на ра­цио­нал­но хра­не­не;
- на­мал­ява­не упо­тре­ба­та на сол­та;
- от­каз­ва­не на тю­тю­но­пу­ше­не­то и ал­ко­хо­ла;
- аде­кват­на на за­бол­ява­не­то фи­зи­чес­ка ак­тив­ност.

Не трябва да се заб­равя, че ни­во­то на фи­зи­чес­ко на­то­вар­ва­не мо­же да оп­ре­де­ли са­мо ле­ку­ва­щият ле­кар.

То­ва, кое­то се от­нася до на­чи­на на хра­не­не, е мно­го важ­но. Хра­не­не­то трябва да е най-мал­ко­то 6 пъ­ти през деня, а про­дук­ти­те та­ки­ва, че да се ус­воя­ват лес­но от ор­га­низ­ма и да са бо­га­ти на ви­та­ми­ни. Нор­ма­та за 24 ча­са е от 1900 до 2500 ккал, а за хо­ра­та с над­нор­ме­но тег­ло по-мал­ко. Пос­лед­ният прием на хра­на за деня трябва да е най-мал­ко­ 4 ча­са пре­ди ляга­не.

Трябва да се ог­ра­ни­чи и прие­ма­не­то на теч­нос­ти - от 1 до 1,5 лит­ра, а кон­су­ма­ция­та на сол за деня да е не по­ве­че от 4 г.

Внимателно с храната!

СПЕЦИАЛИСТИТЕ СЪВЕТВАТ

Съчетанието хронична сърдечна недостатъчност плюс наднормено тегло е много опасно

За па­циен­ти с хро­нич­на сър­деч­на не­дос­та­тъч­ност, кои­то са със зат­лъст­ява­не или най-мал­ко­то с 20 кг над­нор­ме­но тег­ло, се пре­по­ръч­ва след­на­та дие­та: еди­н ли­тър пло­дов сок, 250 г ори­з и 100 г за­хар. Ори­зът се свар­ява без маз­ни­на, за­ли­ва се с пло­до­вия сок, ка­то вът­ре се до­бавя и за­хар­та.

Всич­ко то­ва се раз­бър­ква доб­ре и пред­ставл­ява ед­на днев­на пор­ция хра­на.

За стра­да­щи­те от хро­нич­на сър­деч­на не­дос­та­тъч­ност е из­клю­чи­тел­но ва­жен оп­ти­мал­ният кис­ло­ро­ден ре­жим. В на­ча­ло­то на за­бол­ява­не­то се пре­по­ръч­ва про­дъл­жи­тел­но­то ос­та­ва­не на чист, пла­нин­ски или гор­ски въз­дух. При пос­ле­ден, те­жък, ста­дий на за­бол­ява­не­то, се про­веж­да про­дъл­жи­тел­на кис­ло­род­на те­ра­пия.

Ка­те­го­рич­но се заб­ран­ява на бол­ни­те от хро­нич­на сър­деч­на не­дос­та­тъч­ност да взе­мат ле­карс­тва или хра­ни­тел­ни до­бав­ки без кон­сул­та­ция и пред­пи­са­ние от ле­кар. Вярно е, в пос­лед­но вре­ме се поя­ви­ха мно­го но­ви ме­то­ди за ле­че­ние на то­ва за­бол­ява­не. И ако ос­нов­ни­те ле­карс­тве­ни средс­тва са съ­щи­те как­ви­то са би­ли и пре­ди де­сет го­ди­ни нап­ри­мер (диу­ре­ти­ци, ино­троп­ни, пре­ди всич­ко сър­деч­ни гли­ко­зи­ди) и съ­до­раз­шир­ява­щи пре­па­ра­ти - на­чи­нът за тяхно­то из­пол­зва­не е мно­го про­ме­нен. За съ­жа­ле­ние, през пос­лед­ни­те го­ди­ни це­ле­съоб­раз­нос­тта на тяхно­то при­ла­га­не е пос­та­ве­на под съм­не­ние. За­се­га еди­нстве­но гли­ко­зи­ди­те се из­пол­зват ефи­кас­но, и то при па­циен­ти с мъж­ду­ка­ща ари­тми­я.

Въз­мож­ни­те ва­риан­ти

Ако ме­ди­ка­мен­тоз­но­то ле­че­ние не по­ма­га, па­циен­тът трябва да се до­ве­ри на кар­дио­хи­рур­гия­та. Тук се при­ла­га ме­то­дът на спо­ма­га­тел­но­то кръ­вооб­ра­ще­ние: вре­мен­но или пре­до­пе­ра­тив­но. В осо­бе­но теж­ки­те слу­чаи се пред­прие­ма транс­план­та­ция на сър­це.

ВПРО­ЧЕМ!
Мно­го важ­но е да се раз­бе­ре, че сър­деч­на­та не­дос­та­тъч­ност въз­ник­ва по мно­го и раз­лич­ни при­чи­ни, а ней­но­то ле­че­ние е стро­го ин­ди­ви­дуал­но. Ако бол­ният спаз­ва всич­ки­те пре­по­ръ­ки на ле­каря и за­поч­не да во­ди здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот, мо­же не са­мо да по­доб­ри ка­чес­тво­то на би­тие­то си, но и да го про­дъл­жи за дос­та­тъч­но дъ­лъг срок.
 
Копирано!
www.blitz.bg › ЗдравеКонсултацииГласувай:
20
01. mileidi46 - Здравей мила,
05.03.2014 09:43
Много полезен материал!!ще си го сложа в блогрола,за да ми е под ръка..
Миналата зима ,края на януари докато си бях в БГ ,съвсем изненадващо бях ,,атакувана ",без никакви симптоми ...от тази болест.Просто сърцето излезе от ритъм за около 24 часа,лежах в интензивното ..и така!!Но не спрях нито цигарите и кафето.Напоследък ,все по-вече се задъхвам и изморявам и май ще се мре:)))
Време е ,да се доверя по-вече на докторите!:))
Прегръдка и благодаря,че ми припомни ,колко съм безотговорна..
цитирай
2. iliada - Все по-трудно ми става да отговарямв или пиша коментари , mileidi46,но на твоя непременно ще отговоря , защото каквото и да си приказваме-тя ни чака......
05.03.2014 13:56
mileidi46 написа:
Много полезен материал!!ще си го сложа в блогрола,за да ми е под ръка..
Миналата зима ,края на януари докато си бях в БГ ,съвсем изненадващо бях ,,атакувана ",без никакви симптоми ...от тази болест.Просто сърцето излезе от ритъм за около 24 часа,лежах в интензивното ..и така!!Но не спрях нито цигарите и кафето.Напоследък ,все по-вече се задъхвам и изморявам и май ще се мре:)))
Време е ,да се доверя по-вече на докторите!:))
Прегръдка и благодаря,че ми припомни ,колко съм безотговорна..

На всеки може да се случи ,а на нас българите още по-често та нека си знаем..... и се пазим!Тя нека почака, ако може по-дълго .......:)))
цитирай
3. mileidi46 - И аз така си мисля. . каквото и да п...
05.03.2014 14:23
И аз така си мисля..каквото и да правим,пак при нея ще си идем..:))
цитирай
4. mvls - Изключително ценна информация. ...
05.03.2014 17:03
Изключително ценна информация. Казват, че жените след 50 са уязвими към сърдечни заболявания, защото естрогенът намалява и не ги пази вече.
Приятен ден и поздрави на родния Плевен!
цитирай
5. iliada - Тръгнали сме откакто сме се родили ,но някой хора забравят това, mileidi46!:(
05.03.2014 19:48
mileidi46 написа:
И аз така си мисля..каквото и да правим,пак при нея ще си идем..:))

цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: iliada
Категория: Хоби
Прочетен: 4213390
Постинги: 6006
Коментари: 27655
Гласове: 77802
Календар
«  Август, 2017  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Блогрол
1. 1
2. 1
3. 1
4. 1
5. 1
6. 6.1
7. 11111